1. Karnet obowiązuje w miesiącu kalendarzowym pozostaje do wykorzystania do końca miesiąca kalendarzowego
 2. Karnet wystawiany jest imiennie. Na wystawiony karnet uczęszczać na zajęcia może tylko osoba wskazana w karnecie. (W wyjątkowych sytuacjach po wspólnym uzgodnieniu na karnet może wejść inna osoba niż wskazana w karnecie).
 3. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu.
 4. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 5. Istnieje możliwość rezygnacji  i zwrotu  karnetu lub jego przeniesienia na kolejny miesiąc tylko i wyłącznie z przyczyn losowych: poważnych problemów zdrowotnych, operacji, pobytu w szpitalu.
 6. Karnet jest dowodem wpłaty.
 7. Szkoła yogi ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym klientów.
 8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 9. Uczniowie mogą zbierać zniżki 10% regularna, nieprzerwana praktyka powyżej 6 m-c  przy 7 karnecie oraz 10% zniżka rodzinna, studencka, seniorska maksymalna suma zniżek 20%.
 10. Prosimy o punktualne przybywanie na zajęcia.
 11. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki asan wykonywanych przez ucznia samodzielnie, bez oparcia o rady, instrukcje oraz obecność przy ich wykonywaniu  nauczyciela.
 12. Ze względów higienicznych oraz bezpieczeństwa i zaleceń wykonywania asan, praktykujemy boso, obuwie i odzież wierzchnią zostawiamy w miejscach do tego wyznaczonych.
 13. Praktykę mogą rozpocząć osoby bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są każdorazowo poinformować o tym  nauczyciela prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki praktyki jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi bądź przeciwwskazaniami lekarskimi nie poinformowała o tym fakcie nauczyciela prowadzącego.
 14. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 15. Uczniowie zobowiązani są stosować się do instrukcji użytkowania urządzeń i przyrządów na terenie szkoły.
 16. Uczniowie zobowiązani są pozostawiać ubranie oraz torby w specjalnie przeznaczonych do tego szafkach na kluczyk.
 17. Koszt zagubionego kluczyka 50zł.
 18. Uczniowie zobowiązani są wyciszyć lub wyłączyć telefon komórkowy na terenie szkoły aby nie zakłócać spokoju innych uczestników szkoły.
 19. Po każdej zakończonej praktyce odłożyć sprzęt do praktyki w przeznaczone do tego miejsce.
 20. Uczniowie ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkoły jak i innych uczestników.
 21. Uczniowie zobowiązani są do nie uczęszczania na praktykę pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 22. Obowiązuje zakaz palenia na terenie szkoły.
 23. OSOBA WYKUPUJĄCA KARNET ZOBOWIĄZUJE SIĘ TYM SAMYM DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU.
 24. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr 133 poz 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych.
 25. Wyrażam zgodę na przesyłanie na adres poczty elektronicznej oraz sms informacji handlowych ,dotyczących działalności szkoły. W oparciu o ustawę z dnia 18.07.2002 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną  (Dz.U.Nr 144 poz 1204)